Algemene Ledenvergadering 31 oktober

door Andrea Aquina, voorzitter AV’23

Locatie: kantine AV’23
Datum: maandag 31 oktober 2016
Aanvang: 19.30 uur

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de najaars-ALV waarin onder meer de begroting voor 2017 wordt gepresenteerd en ter vaststelling voorgelegd. De begroting is opgesteld door het bestuur, met medewerking van de diverse commissies binnen de vereniging en onder de bezielende leiding van onze nog niet formeel benoemde penningmeester Erik Baijards. Op de agenda dan ook het verzoek aan u om de nieuwe penningmeester te benoemen, evenals de kascommissie die de boeken over 2016 zal gaan controleren.

Hoewel wij zeer verheugd zijn met de snelle vervanging van de penningmeester missen wij helaas nog een lid dat zich met name met de personele aangelegenheden wil bezighouden. De vorige ledenvergadering heeft Joanne van den Eijnden hiervoor benoemd. Zij heeft echter vanwege drukke werkzaamheden elders al weer snel weer afscheid moeten nemen. Tevens heeft secretaris Michiel Hatenboer aangekondigd bij de voorjaars-ALV van 2017 over te stappen naar de Technische Commissie. We zoeken dus ook een nieuw bestuurslid dat volgend jaar de taken van Michiel op zich wil gaan nemen. Indien u geïnteresseerd bent in het verrichten van bestuurswerkzaamheden verzoeken wij u, bij voorkeur nog voor de ALV, contact met ons op te nemen.

Bijgaand treft u de voorgestelde agenda aan. De overige stukken vindt u met ingang van heden online: u vindt de links onderaan dit artikel. Om ze in te zien dient u ingelogd te zijn. Tevens zijn de stukken in beperkte oplage op papier in de kantine en bij de verenigingsmanager te verkrijgen.

Tot slot: een beperkte opkomst kan natuurlijk worden uitgelegd als een blijk van zeer veel vertrouwen in het bestuur. Het bestuur zou het echter nog liever zien dat u niet alleen uw vertrouwen toont, maar ook uw betrokkenheid, en dat u meedenkt en meepraat over de zaken die de vereniging aangaan. Wij zorgen bovendien ook nog voor lekkere hapjes!

Agenda
 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ALV 17 maart 2016*
 5. Benoeming nieuw bestuurslid/leden
 6. Financiële tussenrapportage 2016 (mondelinge toelichting door de penningmeester)*
 7. Vaststellen begroting 2017*
 8. Vaststellen contributieverhoging 2017*
 9. Evaluatie verenigingsmanager
 10. Benoeming kascommissie*
 11. Rondvraag en sluiting

 

Bijlagen

Notulen ALV maart 2016
Begroting 2017
Realisatie t/m okt.2016
Bijlagen bij punten 8 en 10

Het Bestuur,
Kirstin Vendrig, voorzitter
Andrea Aquina, voorzitter
Michiel Hatenboer, secretaris
Hans Hofstede, lid/huisvestingscommissie
Erik Baijards, kandidaat-penningmeester