Uit de bestuurskamer, 20 oktober 2013

door Hans Hofstede. voorzitter AV’23

Om de hoek
Elk jaar hetzelfde liedje. Tijdens een rustige zondagochtend, laat opstaan, langzaam wakker worden, krantje lezen en zo direkt kijken naar “Boeken” en “Buitenhof”, wordt de rust verstoord door een aanzwellend geronk van een laagvliegende helikopter. Tijd om even op de hoek van de Linnaeusparkweg en de Wethouder Frankeweg te gaan kijken naar de kopgroep van de Amsterdam Marathon. Binnen een paar minuten waren ze voorbij geflitst, een tiental broodmagere Afrikaanse jongens. Uren later, rond een uur of twee, nog even naar Albert Heijn gegaan om een pak karnemelk te halen. Op de terugweg werd de weg geblokkeerd door een grote massa lopers, die een behoorlijk hoog tempo hadden. Dit moesten de deelnemers aan de halve marathon zijn. Daartussendoor nog een enkele bijna tot stilstand gekomen hele marathonloper. Gauw mijn camera gehaald en bovenstaand filmpje gemaakt, in de hoop dat er nog een bekende op voorkwam. Niet dus.

Algemene ledenvergadering
Afgelopen donderdag om 20.30 uur vulde de kantine van AV’23 zich met een twintigtal actieve verenigingsleden voor de halfjaarlijkse ledenvergadering.
De belangrijkste agendapunten waren het vaststellen van de begroting 2014 en besluitvorming over het nieuwe vrijwilligersbeleid. Ook het werk van de nieuwe Technische Commissie is tegen het eind van de bijeenkomst nog even aan de orde gekomen. Een nieuwe kascommissie is benoemd en de penningmeester heeft verslag gedaan over de exploitatie van begin dit jaar tot en met september 2013.

Begroting 2014
De begroting 2014 is voor een belangrijk deel gebaseerd op de exploitatieresultaten van de afgelopen jaren.
Aan de kostenkant blijven twee punten zorgelijk: de toenemende kosten van onze trainers en de te verwachten sterke toename van de kosten van ons clubhuis (huur, onderhoud en diensten). Dat zal gecompenseerd moeten worden door meer inkomsten uit contributies, door het werven van nieuwe leden en een betere betaaldiscipline. Maar ook verhoging van de kantine-omzet kan een flinke bijdrage leveren.
Na een uitgebreide toelichting van onze penningmeester Jasper ter Stroot op zowel de exploitie het afgelopen driekwart jaar als op de voorgestelde begroting voor 2014 is de begroting 2014 unaniem en zonder discussie goedgekeurd.

Vrijwilligersbeleid
De voorstellen van het bestuur voor de invoering van een nieuw vrijwilligersbeleid, waarbij het verenigingswerk verplicht wordt gesteld, veroorzaakt flink wat discussie. Uiteindelijk wordt besloten de voorstellen over te nemen met en paar aanpassingen. De afkoopregeling wordt vervangen door een boete van €50,= bij het niet verrichten van het verplicht verenigingswerk. Binnen de vereniging wordt een organisatie opgezet voor het coördineren van de aanmelding voor vacante functies en het inschrijven voor verenigingstaken.
De echte discussie ging echter niet over de afkoopregeling of de organisatie, maar over een veel principiëler punt: is het niet de essentie van een vereniging, dat alle leden zich zo betrokken voelen bij het wel en wee van de vereniging, dat zij zich als vanzelfsprekend melden voor vrijwilligerswerk? Er zijn sportverenigingen waar de leden vechten om achter de bar te mogen staan (maar één avond bardienst levert daar wel €100,= fooi op).
Uiteindelijk hebben we gezamenlijk geconstateerd, dat de afgelopen jaar van alles is geprobeerd om een beroep te doen op het plichtsgevoel/solidariteit/clubliefde van de leden, maar dat alles zonder veel resultaat. Ook hebben we geconstateerd, dat we niet de eerste vereniging zijn die tot het verplicht stellen van verenigingswerk is overgegaan en dat deze verenigingen er wel bij varen. Doen dus!

Beleidsplan TC
Oorspronkelijk was het plan om op deze ALV ook het meerjarenbeleidsplan van de Technische Commissie te bespreken en vast te stellen. Het bestuur heeft echter besloten het van de agenda af te halen, omdat het plan pas een week geleden bij het bestuur is binnengekomen. We hebben toch echt meer tijd nodig om zo’n belangrijk onderwerp te bespreken met elkaar en met de leden van de TC, voordat we het stuk aan de ALV kunnen voorleggen. De komende weken gaan we het plan binnen het bestuur bespreken. ook zullen er gesprekken plaats vinden met de TC, het Jeugdbestuur en trainers. Hopelijk kunnen we dan in maart 2014 een breed gedragen plan ter goedkeuring aan de ALV kunnen voorleggen.

Opkomst
Deze najaars-ALV was even na elf uur afgelopen. In kleine kring werd daarna nog wat nagepraat en gedronken. De meeste aanwezigen waren best tevreden over deze avond, maar niet over de opkomst. Dat moet volgende keer toch echt beter. Misschien is het een idee om de volgende ALV te combineren met een speciale attractie, zoals een wijnproefcursus of het optreden van een leuke band (“Duck” of “Ynze and friends”, bekend van ons 90-jarig jubileum)? Maar als iemand veel betere voorstellen heeft, kom naar voren en vertel het ons.