Uitnodiging van het bestuur

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Alle leden en ouders van onze jeugdleden worden hierbij van harte uitgenodigd voor een uurtje bijleren over alles wat te maken heeft met de teelt van gezond fruit, het veranderen van de snoepgewoonten in sportkantines en het plezier beleven aan gezamenlijk mestkruien en bomensnoeien.

uitleg door Marc Ravesloot aan de hand van dit schema

Dinsdag 11 maart komt drs. Marc Ravesloot van de Universiteit van Wageningen bij ons in de kantine uitleg geven over het project Fruit4Sport, waar hij de bedenker en projectmanager van is.
Om 20.00 uur begint Marc met zijn presentatie. Daarna is er nog volop gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Om ongeveer 21.00 uur eindigt dit programma-onderdeel en begint de Algemene Ledenvergadering van AV’23, waar we u ook nadrukkelijk voor uitnodigen. De ALV zal om ongeveer 22.30 worden afgesloten met een drankje.

Op de agenda van deze voorjaars-ALV staan de volgende punten:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen notulen vorige ALV van 17 oktober 2013 *)
  3. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2013 *)
  4. Verslag kascommissie (opgenomen in het jaarverslag 2013)
  5. Décharge bestuur m.b.t. beleid 2013
  6. (Her)verkiezing van het bestuur
  7. Installatie Technische Commissie, vaststellen Beleidsplan TC en Jaarprogramma 2014 *)
  8. Voorstellen voor herziening contributiebeleid *)
  9. Rondvraag en sluiting.

*) Zie voor de bijlagen stukken jaarvergadering 2014

Ad 7: Voordracht leden bestuur AV’23 (Volgens artikel 8, lid 7 van de verenigingsstatuten wordt Ieder bestuurslid gekozen voor één jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar):
Voorzitter: Hans Hofstede
Secretaris: vacant
Eerste penningmeester: Jasper ter Stroot
Tweede penningmeester (o.a. alle contributie-zaken): Herman Mommersteeg
Jeugd- en vrijwilligersbeleid: Michiel Hatenboer
Technisch beleid en Club van 100: Jaap Sulkers
Personeelsbeleid: vacant

Ad 8: De te installeren Technische Commissie bestaat uit de volgende leden:
Technische atletiek en voorzitter: Sander Stok
Loopsport: Gerard Lijnzaad
Wedstrijdzaken: Yntze Strikwerda
Jeugd: Joran Angevaare
Financiën en bestuurslink: Jaap Sulkers