18 oktober: algemene ledenvergadering

Kantine AV’23, aanvang 20.30 uur

Concept agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Notulen laatste ALV dd 8 maart 2012
  5. Nieuw huurcontract clubhuis
  6. Financiële tussenrapportage over het begrotingsjaar 2012 *)
  7. Begroting 2013 *)
  8. Opdracht en planning Meerjarenbeleidsplan 2016
  9. Digitale inschrijving (incl. vrijwilligerstaken) + “mijn AV’23” voor het (zelf) bijhouden van je persoonlijke gegevens op onze website
  10. Rondvraag en sluiting

*) Vanaf 4 oktober 2012 liggen de bijbehorende stukken ter inzage in de kantine van AV’23.
Voor w.b. de financiële stukken: vraag er de penningmeester om.