Agenda ALV 14 maart 2013

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Uitnodiging Algemene ledenvergadering AV’23 op donderdag 14 maart 2013 van 20.30 uur (op verzoek van de leden die op donderdagavond trainen) tot circa 22.30 uur in onze kantine.

Concept agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen vorige ALV van 18 oktober 2012
  4. Jaarverslag 2012
  5. Financieel verslag 2012 *)
  6. Verslag kascommissie *)
  7. Décharge bestuur m.b.t. beleid 2012
  8. (Her)verkiezing bestuur
  9. Vaststellen Meerjarenbeleidsplan 2013-2016
  10. Rondvraag en sluiting

*) Vanaf 3 maart 2013 liggen de bijbehorende stukken ter inzage in de kantine van AV’23. Deze stukken zijn ook op te vragen bij onze huidige penningmeester Evert Jonkers (penningmeester@av23.nl)

Ad 8: Voordracht leden bestuur AV’23 (Volgens artikel.8, lid 7 van de verenigingsstatuten wordt ieder bestuurslid gekozen voor één jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar):
Voorzitter: Hans Hofstede
Secretaris: Dennis Weijens
Eerste penningmeester: Jasper ter Stroot (operationeel vanaf juni 2013)
Tweede penningmeester: Herman Mommersteeg
Jeugdbeleid en huisvesting: Michiel Hatenboer
Technisch beleid en Club van 100: Jaap Sulkers
Vrijwilligersbeleid en externe communicatie: vacant