Uit de bestuurskamer, 5 april 2011

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Wat een warrig stuk over zoiets ongrijpbaars als “Toekomstvisie Amsterdamse Atletiek 2020”. Mijn excuus voor dit wanproduct. Ik zal hieronder proberen het een beetje meer te verduidelijken. Uiteindelijk wordt aan jullie, tijdens de komende ledenvergadering op 11 mei, gevraagd om akkoord te gaan met de Toekomstvisie en met onze bijdrage aan de realisatie van die visie.

Ik denk dat het voor vrijwel iedereen helder is, dat we om te overleven als atletiekvereniging niet zonder steun van de gemeente Amsterdam, de Atletiekunie en de andere Amsterdamse atletiekverenigingen kunnen. Dat was ook een paar jaar geleden al de reden voor het opzetten van de Stichting Atletiek Amsterdam (SAA), waarin vier Amsterdamse atletiekverenigingen samenwerken voor het inhuren van gespecialiseerde trainers, uitvoeren van specifieke programma’s (zoals Colours of Atletics) en het onderling afstemmen van evenementen en wedstrijden.


Een jaar geleden heeft de SAA in overleg met de gemeente Amsterdam (DMO) en de Atletiekunie het initiatief genomen om een onderzoek te laten doen naar mogelijkheden om nog meer samen te werken. Bureau van de Bunt heeft het onderzoek gedaan en een pakket aanbevelingen geproduceerd. Vooral op de gebieden: technisch beleid, sponsor- en fondsenwerving, organisatie van evenementen, ledenwerving en vrijwilligersbeleid, zien zij winst.
Op basis van dit onderzoek is een pakket doelen opgeschreven. Doelen, die het complete atletiekaanbod in Amsterdam betreffen. Deze doelen zijn alleen maar bereikbaar door intensivering van de samenwerking tussen de verenigingen, de gemeente en de atletiekunie. Hierover is op 24 januari 2011 overeenstemming bereikt tussen de partners. Toen is gelijk de Stuurgroep Amsterdamse Atletiek opgericht. In deze stuurgroep zitten de voorzitters van de verenigingen en vertegenwoordigers van de gemeente, de atletiekunie en Topsport Amsterdam.
De ledenvergaderingen van de drie andere Amsterdamse atletiekverenigingen hebben inmiddels ingestemd met de doelstellingen. Alleen in onze ledenvergadering moet het onderwerp nog besproken worden. Dat gebeurt op 11 mei.

Het gaat om de volgende acht doelstellingen:

 1. Amsterdamse atleten leveren topprestaties (weg en baan).
 2. Amsterdam heeft een compleet trainingsaanbod (voor wedstrijd en breedtesport).
 3. Amsterdam is in staat belangrijke atletiekevenementen te organiseren (incl. EK en OS).
 4. Amsterdam heeft goede en voldoende atletiekaccommodaties (indoor en outdoor).
 5. De atletiek/hardloopsport levert een belangrijke bijdrage aan de vergroting van de actieve sportdeelname van de Amsterdamse bevolking.
 6. Het aantal leden en “klanten” van de Amsterdamse atletiek/hardloopverenigingen is in 2020 verdubbeld (incl. eventuele nieuwe verenigingen).
 7. De Amsterdamse atletiekverenigingen hebben een gezonde financiële basis, mede dankzij sponsoring, aanbieden atletiekdiensten en de organisatie van evenementen.
 8. De Amsterdamse atletiekverenigingen hebben voldoende trainers, bestuurders en vrijwilligers.

Dit is natuurlijk allemaal prachtig, maar de vraag blijft: wat schiet AV’23 hiermee op en wat kost het ons?
De afspraak binnen de Stuurgroep is, dat elke deelnemer dit voorjaar een eigen deelplan opstelt. Dus ook AV’23. Hierin wordt aangegeven wat wij als vereniging kunnen bijdragen aan de realisatie van bovenstaande doelen.
Ons bestuur stelt voor om dat gelijk mee te nemen in de bespreking van de Toekomstvisie tijdens de komende ledenvergadering van 11 mei.
Ons “deelplan” is uiterst eenvoudig en ziet er als volgt uit:

 1. Natuurlijk leveren we een belangrijk aandeel in de beoogde topprestaties, zowel op de weg als op de baan.
 2. AV’23 blijft participeren in het aantrekken van gemeenschappelijke specifieke trainers, zoals Bram Wassenaar.
 3. AV’23 blijft steun verlenen aan belangrijke Amsterdamse evenementen, zoals de Amsterdam marathon.
 4. AV’23 is voor haar atletiek-accommodaties geheel afhankelijk van de gemeente Amsterdam.
 5. AV’23 zal zich blijven inzetten voor vergroting van de sportdeelname-graad onder de Amsterdamse bevolking (zie o.a. de AV’23-loopgroepen voor allochtone vrouwen).
 6. AV’23 zal alle zeilen bijzetten om te voorkomen, dat het ledental afneemt. Daarnaast zal gezocht worden naar mogelijkheden om atletiek en hardlopen aan te bieden zonder verplicht lidmaatschap (z.g. “klanten”).
 7. AV’23 is druk bezig haar financiële structuur te verbeteren. Het aantrekken van sponsors, het aanbieden van diensten en het organiseren van evenementen is daar onderdeel van. Hierbij kunnen we steun en advies van onze partners in de Toekomstvisie goed gebruiken.
 8. Vooral op het gebied van specifieke trainingen is samenwerking met onze partners van groot belang. Ook samenwerking op het gebied van bestuursondersteuning (boekhouding, ledenadministratie, etc.) is wenselijk.

Volgens mij kunnen we het hierover op 11 mei makkelijk eens worden en als “deelplan” van AV’23 meenemen naar de eerstvolgende Stuurgroep.
Dan is er natuurlijk nog de vraag wat dit hele traject onze vereniging gaat kosten. Vooralsnog niets! Afgesproken is dat voor de uitwerking van de doelstellingen en op gang brengen van uitvoering een programmamanager voor één uur per week wordt aangesteld. Deze programma-manager komt voor rekening van gemeente en atletiekunie.
De SAA blijft als rechtspersoon bestaan en wordt gebruikt om gemeenschappelijke trainers in te huren, subsidies aan te vragen en zonodig de verenigingen te vertegenwoordigen in de Stuurgroep.
Het is toch nog een heel verhaal geworden. Tijdens de laatste bestuursvergadering van 31 maart hebben we er niet zo veel woorden voor nodig gehad.
Veel meer tijd hebben we besteed aan de komst van RANDSTAD, als onze nieuwe sponsor. Arend de jong, als vertegenwoordiger van de Club van 100/sponsorcommissie, was onze speciale gast. Hij heeft het bestuur vertrouwd gemaakt met de binnenkort te ondertekenen overeenkomst met RANDSTAD-Noordholland. Zondag 10 april is het zover. Voorafgaand aan de start van de 7,5 km Nescioloop wordt het contract feestelijk ondertekend door de regio-directeur van RANDSTAD en vertegenwoordigers van AV’23. ‘)
Schrik niet! Rond de baan en het podium zullen nog deze week borden en banieren met het blauw van RANDSTAD geplaatst worden. Aan de andere kant levert het ons, en dan vooral de topsporters, ook veel op. Een nieuwe “legpress” in het krachthonk is door RANDSTAD geschonken. De plannen voor verbouw en uitbreiding van het krachthonk zullen waarschijnlijk ook door RANDSTAD gesubsidieerd worden. Daarnaast bemiddelt RANDSTAD bij het zoeken naar een passende baan voor onze jonge topsporters.

De rest van de bestuursvergadering is besteed aan de voorbereiding van de algemene ledenvergadering. Besloten is om de vergadering te verzetten naar woensdag 11 mei. Dan weten we tenminste zeker, dat het financieel jaarverslag klaar is en de kascommissie zijn werk heeft kunnen doen.
Vermoeiend is altijd het geworstel met allerlei voorschriften en statutaire verplichtingen. Hilarisch is bijna de discussie die ontstond naar aanleiding van de constatering dat de beoogd penningmeester, overigens net zo als de vorige penningmeester, geen lid is van de vereniging, terwijl de statuten dit voorschrijven. In beide gevallen zijn het ouders van één of meer jeugdleden. Moet zo iemand, die een belangrijk deel van zijn vrije tijd en energie beschikbaar stelt voor de vereniging, nu verplicht lid worden van de vereniging? Het is toch van de gekke! Maar het wijzigen van de statuten is nog oneindig veel ingewikkelder. Maar we vinden wel een oplossing. Desnoods dragen we hem voor als erelid.
Ik realiseer me nu dat ik wel een erg intieme inkijk geef in de bestuurskamer. Maar daar is een vereniging voor.

Tot de volgende inkijk,

Hans Hofstede

 

‘) Het ondertekenen van het contract gebeurt zondagochtend om 10 uur. Vandaag (6/4) gaat voorzitter gaat Hans al met Randstad de baan langs om te kijken waar borden, vlaggen etc. geplaatst kunnen worden.
Arend de Jong

\r

– – – – – – – –

Errata:

 • de plechtige ondertekening van het sponsorcontract Randstad-AV’23 gaat vooralsnog niet door wegens verhindering van de directeur van Randstad-NH.
 • Om 12.00 zal uur het startschot van de 15 km. van de Nescioloop wederom gegeven worden door mw. Elatik, voorzitter van Stadsdeel Oost.