Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 26 maart 2015

door Hans Hofstede, voorzitter AV´23

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van AV’23 op donderdag 26 maart 2015 (let op: een week opgeschoven!) van 20.00 tot circa 22.30 uur in onze kantine, met hapjes van “Hof & Burg” (vh
“Meercatering”) en drankjes van het bestuur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen vorige ALV van 30 oktober 2014 *)
 5. Jaarverslag 2014 *)
 6. Verslag kascommissie *)
 7. Décharge bestuur m.b.t. beleid 2014
 8. (Her)verkiezing bestuur
 9. Inventarisatie en registratie arbeidscontracten AV’23 (mondelinge
  toelichting door het bestuur)
 10. Voorstellen van het bestuur voor besteding spaargelden AV’23
 11. Rondvraag en sluiting.

*)  vanaf 12 maart 2015 liggen deze stukken tevens ter inzage in de kantine van AV’23. Het Jaarverslag 2014 is ook op te vragen bij onze penningmeester Jasper ter Stroot (penningmeester@av23.nl)

Ad 8: Voordracht leden bestuur AV’23 (Volgens artikel.8, lid 7 van de verenigingsstatuten wordt
Ieder bestuurslid gekozen voor één jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar):
 Voorzitter: Hans Hofstede
 Secretaris: vacant
 Eerste penningmeester: Jasper ter Stroot
 Tweede penningmeester: Herman Mommersteeg
 Jeugd- en vrijwilligersbeleid: Michiel Hatenboer
 Technisch beleid: vacant
 Personeelsbeleid: vacant
Het bestuur tekent hierbij aan dat zij betwijfelt of zij met al deze vacatures wel naar behoren kan functioneren. Aanvulling van het bestuur met een secretaris, iemand voor het personeelsbeleid en een “technische” man/vrouw is dringend gewenst. Voor de zomer moet hierin voorzien zijn, anders kunnen we een goed bestuur niet langer garanderen.

Ad 10: Voorstellen van het bestuur voor besteding spaargelden:
1. In dienst nemen van een verenigingsmanager (deeltijd-baan)
2. Aanleg van een dakterras al dan niet met trap (en beveiligingshekken).