Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering dinsdag 27 oktober 2015

bestuur AV’23

van 20.00 uur tot circa 22.30 uur in onze kantine
opgevrolijkt met lekkernijen van Hof&Burg en drankjes van het huis.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen vorige ALV van 26 maart 2015 *)
 5. Klankbordgroep Meerjarenbeleidsplan
 6. Besteding spaargelden AV’23
 7. Financiële tussenrapportage over het begrotingsjaar 2015 (mondelinge toelichting door Herman Mommersteeg, 2e penningmeester AV’23)
 8. Vaststellen verenigingsbegroting 2016 **)
 9. Contributieverhoging 2016
 10. Benoemen nieuwe kascommissie
 11. Aanstellen verenigingscoördinator *)
 12. Rondvraag en sluiting

*) Op onze website: notulen en verenigingscoördinator
**) Vanaf 13 oktober 2015 zijn de bijbehorende stukken op onze website te vinden achter “mijnAV23”. Deze stukken zijn ook op te vragen bij onze penningmeester: Jasper ter Stroot (penningmeester@av23.nl)

Ad 9: Contributieverhoging 2016: Op verzoek van het Jeugdbestuur zijn in de verenigingsbegroting voor 2016 de kostenpost “trainers” en “jeugdbestuur” aanzienlijk verhoogd. We hebben in 2016 meer jeugdtrainers nodig en willen deze trainers ook graag vasthouden. Dat vertaalt zich in meer geld. Ook de kostenpost voor energieverbruik (stroom en gas) is aanzienlijk verhoogd, nu wij zelf onze energierekeningen moeten betalen. Dit zijn structurele verhogingen en zijn voor het bestuur aanleiding om voor te stellen de contributie voor iedereen met vijf euro per jaar te verhogen.

Ad 10: Voordracht leden kascommissie AV’23 (Volgens art. 11, lid 3 van onze statuten benoemt de ALV jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid. De leden van de kascommissie worden gekozen uit verenigingsleden, geen bestuurslid zijnde):

Lid: Karin van Kesteren
Lid: Wim Vermeer (vader van Lisette Vermeer)
Plaatsvervangend lid: Frits Wegenwijs