Waaraan gaan we komend jaar ons contributiegeld besteden? Denk, denk!

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23


Elk jaar komt die vraag terug en elk jaar is het antwoord weer een beetje anders.
Een heel gepuzzel en gezoek naar een rechtvaardige verdeling, waarbij alle categorieën binnen onze vereniging aan bod komen.
Het bestuur is er uit en wil graag van jullie horen of we met de “begroting 2015” verder kunnen.
Donderdag 30 oktober organiseren we een algemene ledenvergadering, waarbij dit het belangrijkste agendapunt is. Al onze leden worden hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd. Ook de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom. Om het wat gezelliger te maken zorgen we voor wat hapjes en drankjes. We beginnen om acht uur, in de kantine.
Hieronder de agenda met verwijzing naar de vergaderstukken:

  1. Opening
  2. Mededelingen en afmeldingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Vaststellen notulen vorige ALV van 11 maart 2014 *)
  5. Financiële tussenrapportage over het begrotingsjaar 2014 (mondeling toelichting door de penningmeester) *)
  6. Vaststellen begroting 2015 (korte toelichting) *)
  7. Benoemen nieuwe kascommissie
  8. Beleid Technische Commissie: relatie met Jeugdbestuur, aanvullend beleid loopgroepen, vertrouwenspersoon (mondelinge toelichting door een TC-lid).
  9. Rondvraag en sluiting

*) deze stukken zijn ook op te vragen bij onze penningmeester Jasper ter Stroot.

Ad 7: Voordracht leden kascommissie AV’23 (Volgens art. 11, lid 3 van onze statuten benoemt de ALV jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid. De leden van de kascommissie worden gekozen uit verenigingsleden, geen bestuurslid zijnde). De namen van de kandidaatleden worden ter vergadering bekend gemaakt. We zijn nog op zoek naar kandidaten, dus…….