ALV becommentarieert beleidsplan

door Jaap Sulkers

Op woensdagavond 15 oktober jl. werd in de kantine de traditionele najaars Algemene Ledenvergadering gehouden met als belangrijkste agendapunten het ‘Beleidsplan AV’23 2009 – 2012’, de begroting 2009 en de contributie voor 2009.


Het beleidsplan bestaat uit een zestal ambities, daarop gebaseerde actiepunten en een toelichting op die actiepunten. Over de ambities ontstond weinig discussie, daar ging de ALV soepel mee akkoord. Voorzitter Karin van Kesteren vroeg vervolgens de aanwezigen commentaar te leveren op de actiepunten. Daartoe waren alle actiepunten op flip-overs geschreven waarna de aanwezigen hun visie daarop konden geven. Heikel punt blijft het vrijwilligersbeleid, versterking van het verenigingskader en het trainerscorps en de vraag hoe dit allemaal gefinancierd moet worden.

Na bespreking en vaststelling van de begroting kwam de financiering daarvan uit leden aan de orde, de contributie over 2009. Na een geanimeerde discussie werd er besloten om de contributie, die de laatste twee jaar gelijk was gebleven, per groep (pupillen, senioren, masters e.d.) gelijkelijk iets boven de inflatie te laten stijgen. Met grote uitzondering daarop voor de junioren A en studenten waarvoor een gelijke, lagere contributie gaat gelden. Studenten dienen daartoe wel een (kopie van de) studentenpas te overleggen. De definitieve contributie wordt in de bestuursvergadering van donderdag 30 oktober a.s. vastgesteld en de dag daarna op deze site gepubliceerd.

Een uitgebreid verslag van de ALV zal eveneens binnenkort via dit medium aan de leden worden gecommuniceerd.