Het slot gaat van de kist:

door Hans Hofstede, voorzitter AV1923


Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van AV’23 op donderdag 17 oktober 2013

van 20.30 uur (op verzoek van de leden die op donderdagavond trainen) tot circa 22.30 uur in onze kantine

Agenda:

 1. Opening 
 2. Mededelingen en afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen vorige ALV van 14 maart 2013 *) 
 5. Financiële tussenrapportage over het begrotingsjaar 2013 (mondelinge toelichting door Jasper ter Stroot, penningmeester AV’23)
 6. Vaststellen verenigingsbegroting 2014 **)
 7. Benoemen nieuwe kascommissie 
 8. Vaststellen vrijwilligersbeleid 2014*)
 9. Rapportage klankbordgroep Meerjarenbeleidsplan (mondelinge toelichting door Siem Goede, lid klankbordgroep)
 10. Beleid Technische Commissie (mondelinge toelichting door een lid van de TC)
 11. Rondvraag en sluiting

*) Op onze website: notulen en vrijwilligersbeleid
**) Vanaf 3 oktober 2013 liggen de bijbehorende stukken ter inzage in de kantine van AV’23. Deze stukken zijn ook op te vragen bij onze penningmeester: Jasper ter Stroot (penningmeester@av23.nl)

Ad 7: Voordracht leden kascommissie AV’23 (Volgens art. 11, lid 3 van onze statuten benoemt de ALV jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid. De leden van de kascommissie worden gekozen uit verenigingsleden, geen bestuurslid zijnde):
Lid: Nico Ruiter
Lid: Titus Sendrowicz
Plaatsvervangend lid: Onno Waalewijn