Notulen ALV van 27 oktober 2011

Aanwezigen: Andrea Aquina, Joost Cosman, Theo Danes, Siem Goede, Peter Groen, Theo den Haan, Michiel Hatenboer, Hans Hofstede, Evert Jonkers, Bert Kaspers, Reinout Koperdraat, Geline Kottier, Gerard Lijnzaad, Frans Mettekoven, Cees de Nood, Walter Ritmeijer, Johan van Steen, Sander Stok, Jeffrey So, Onno Waalewijn, Frits Wegenwijs, Dennis Weijens, Robin Willems, André Witkam, Jessica Wittewaal,

 

 1. Opening en Vaststelling agenda

  De voorzitter opent de vergadering.
  Agenda punt 3: Notulen vorige ALV van 11 mei 2011 wordt behandeld na punt 7.
  Agenda punt 7: Afsluiten telefoon wordt behandeld na punt 8.

 2.  

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

  Afmeldingen: Bas Adams, Gabrielle Limonard, Jaap Sulkers.

 4.  

 5. Notulen ALV, d.d. 11 mei 2011

  Onno: Afmeldingen moeten genotuleerd worden.
  Punt 9: Peter deelt mede dat het clubarchief deels bij hem thuis ligt.
  Andrea vraagt naar de vorderingen van het sleutelplan. Michiel antwoordt dat het loopt en nu bij de gemeente ligt. Hans voegt toe dat sleutels een probleem zijn voor het nieuwe kantine beleid, wanneer Rinaldo weg is. Robin vindt dat dit met Gerard moet worden kortgesloten.
  Walter reageert op de discussie over de vrijwilligers van de vorige ALV. Hij gaat opzoek naar een efficiënt systeem om vrijwilligers te werven/coördineren en roept op tot hulp! De discussie wordt ook bij SAA gevoerd. Robin zegt dat ook het jeugdbestuur er mee te maken heeft (ouders).
  Theo geeft aan dat trainersbeloningen risico zijn voor AV’23.
  Notulen worden met inachtneming van deze opmerkingen goedgekeurd.

 6.  

 7. Financiële tussenrapportage over het begrotingsjaar 2011

  De ontvangen contributie is al meer dan begroot (verwachting €110.000,-).
  Inkomsten uit nevenactiviteiten en evenementen blijven sterk achter bij de doelstelling.
  De eindafrekening van Colors of Athletics in 2011 kan een mooie opbrengst opleveren.
  De kosten zijn redelijk in lijn met de begroting. De uitgaven voor de trainers zijn nog niet geheel onder controle.
  Door de korting op de baanhuur i.v.m. de verbouwing van de baan is de huur in 2011 lager dan begroot.
  In 2011 hebben de penningmeesters van de commissies eigen bankrekeningen ter beschikking.

 8.  

 9. Concept begroting 2012

  De huur van de accommodatie is verhoogd met 11,4%. Robin vraagt zich af wat de verhuurder hiervoor tegenover zet. Hans: de rondbaan is oké, stadsdeel belooft beterschap voor gebouw. Hans en Michiel houden druk op de ketel voor beter onderhoud.
  Peter vraagt zich af wat er met de besteding van sponsor Randstad gebeurt. Hans: kleding besteld en in 2011 en 2012 is er € 3.500,- beschikbaar voor renovatie krachthonk.
  Gerard vraagt waarom opleiding verlaagd is. Robin vindt het belangrijk voor jeugdbestuur. Joost zegt dat het intern goed geregeld en goedkoop is, maar trainers geen licentie krijgen. Robin wil graag clinics voor trainers organiseren. Hans: € 1.000,- is genoeg, begrote bedrag is niet gehaald. Cees vindt dat geld niet moet beperken en Michiel geeft aan dat prangende zaken moeten kunnen.
  Robin: de drie jeugdkampen (pupillen, junioren, Best) maken winst (€3.000-4.000,-).
  De begroting wordt vastgesteld.

 10.  

 11. Drie voorstellen voor aanpassing van de contributie- en inschrijfkosten

  Evert geeft aan dat op termijn automatische incasso het penningmeesterschap erg kan verlichten. Nu nog niet aan toe, eerst op kleinen schaal (evenementen) proberen.
  Na enige discussie over het al dan niet verhogen van de contributie (bovenop de wegvallende korting) en hoogte van de inschrijfkosten wordt het totaalpakket van voorstellen wat betreft de contributie aangenomen.

 12.  

 13. Afsluiten telefoon

  Robin verwacht dat de kosten van de telefoon flink zullen dalen in 2012.
  Cees vindt het belangrijk dat de club bereikbaar is tijdens wedstrijden.
  Voorstel afgewezen: telefoon blijft behouden.

 14.  

 15. Toevoegen voorzieningen (dakterras, jeugd- jubileumcommissie) aan verenigingsvermogen

  Michiel geeft aan dat een dakterras op dit moment financieel onhaalbaar is. Sander vraagt of het niet gefaseerd kan worden uitgevoerd. Johan denkt dat als het geld weg is de intentie ook verdwijnt.
  Voorstel afgewezen: de passiva blijven op de balans staan.

 16.  

 17. Vertrek Rinaldo en hoe verder

  Er wordt een gepast afscheid voor Rinaldo georganiseerd.
  Robin en Andrea hebben het volste vertrouwen dat de kantine open blijft. Als het voor de jeugd geregeld is, wordt het ook voor de oudere groepen geregeld.
  Gerard wijst op de verplichte sociale hygiëne.

 18.  

 19. Rondvraag en sluiting

  Jessica vraagt het WIFI wachtwoord. Hier wordt mee gewacht tot er een beleid is.
  Robin bekijkt mogelijkheden voor een indoorwedstrijd i.s.m. het USC.
  Sander vraagt wat er met de interesse van Funda om AV’23 te sponsoren is gebeurd. Hans: wordt aan gewerkt.
  Gerard geeft aan dat de CV het niet doet.
  Michiel: gemeente Diemen wil dat AV’23 een open cross organiseert.
  De voorzitter sluit de vergadering.