Verslag Kascommissie bij Jaarverslag 2011

door Jasper ter Stroot

Op 18 februari 2012 heeft de kascommissie het jaarverslag en de financiële administratie beoordeeld.
De werkzaamheden bestonden uit:
Kennisneming van het jaarverslag, doornemen van de bank-­‐ en kasmutaties en de financiële administratie en een uitgebreid gesprek met de penningmeester.

 

Allereerst moet een compliment gegeven worden aan de penningmeester en het bestuur voor een inzichtelijk en overzichtelijk Jaarverslag 2011. Er zijn aanzienlijke stappen gezet door vooraf een begroting op te stellen, waar mogelijk per evenement en activiteit en daar budgetverantwoordelijken voor aan te stellen. Ook het toezicht en de controle op voorraden en kasgeld van de kantine is steeds meer op orde, hoewel het lastig blijkt deze volledig sluitend te krijgen. Zelfs zonder de post “ Colours of Athletics” is er met een positief resultaat afgesloten.
Een aantal zaken verdienen, naar de mening van de kascommissie, extra aandacht:

 

Colours of Athletics

Het project “Colours of Athletics” vormt een substantieel deel van het financiële resultaat over 2011, maar heeft een incidenteel karakter. In de toekomst zullen hier geen opbrengsten meer uit voortvloeien.

 

Trainersvergoeding

Een zorgvuldige en juiste afhandeling van de trainersvergoeding heeft de aandacht van het bestuur. De maatregelen dienen in 2012 gerealiseerd te worden en zullen een kostenverhogend karakter voor vereniging en trainers kunnen hebben.

 

Continuïteit penningmeesterschap

Naar de mening van de kascommissie vormt een goed financieel beleid, met name ten aanzien van begrotingsdiscipline en financiële rapportage, een solide fundament voor een gezonde vereniging. De functie van penningmeester vormt het hart van dit financieel beleid en het is belangrijk dat het penningmeesterschap gedurende een aantal jaren door dezelfde persoon wordt neergezet. In het recente verleden is dit niet het geval gebleken. Met name de inning van contributie vraagt onnodig veel tijd van de penningmeester, waardoor de functie erg groot qua tijdsbelasting wordt. Het verdient aanbeveling voor de inning een extra paar handen te vinden.

 

De kascommissie wenst het bestuur en de vereniging een financieel gezond 2012.