Uit de bestuurskamer, 19 juli 2012

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Joubertplein
Eigenlijk is het helemaal geen plein, maar een overgeschoten hoek van de Jouberstraat, midden in de Transvaalbuurt. Tot nu toe was het een nogal versleten speeltuin met een trapveld en een groot hek eromheen. Stadsdeel-Oost heeft een plan laten maken voor herinrichting van het plein. Tot mijn verrassing hebben de ontwerpers een “tartan”-hardloopbaan van circa 150 meter in het plan opgenomen. Uiterst geschikt voor b.v. een “Sprint Challenge”. Navraag bij het stadsdeel leert, dat het hun bedoeling deze baan te gebruiken voor atletiektrainingen van de


Buurtsportvereniging Oost. Dit is een initiatief van het stadsdeel om kinderen van de basisscholen enthousiast te maken voor atletiek en vervolgens door te leiden naar AV’23. Natuurlijk heb ik direct onze belangstelling getoond en aangeboden waar mogelijk te assisteren.

Beleidsplan 2013-2016
Denk je na je pensionering verlost te zijn van SMART-formuleringen, SWOT-analyses, mision-statements en beleidsplannen, komt onze verenigingsadviseur Tibbe Bakker (ondersteunt sinds kort vanuit DMO ons bestuur) met het dringende advies om een nieuw meerjarenplan voor AV’23 op te stellen. Even mopperen, slikken, sputteren en vooral nadenken, maar daarna raakte ik toch overtuigd van nut en noodzaak van zo’n plan.
Hoezo dan?
Inmiddels is het zeker dat de EK-atletiek in 2016 in Amsterdam wordt gehouden en dat onze club betrokken wordt bij de voorbereiding en dan niet alleen voor het leveren van vrijwilligers. De gemeente Amsterdam geeft de komende jaren prioriteit aan de ontwikkeling van de atletieksport in Amsterdam. Dit betekent dat er de komende jaren ook extra geld beschikbaar komt voor ondersteuning en ontwikkeling van de Amsterdamse atletiekverenigingen. Voorwaarde is wel, dat we beschikken over een adequaat meerjarenplan. Het vorige beleidspan van onze vereniging liep van 2009 tot 2012 en was nogal algemeen geformuleerd.
Afgelopen donderdag hebben we in onze bestuursvergadering afgesproken, dat we vanaf nu gaan werken aan de voorbereiding van een nieuw meerjarenplan voor de periode van 2013 tot en met 2016. Dit plan zal specifiek aandacht besteden aan de populariteit van de atletieksport, de ledengroei, talent-ontwikkeling en verbetering van de accommodatie. We gaan dat als bestuur niet allemaal zelf doen. We zoeken leden die deze klus op zich willen nemen. Tibbe Bakker van DMO heeft al aangegeven te willen helpen. Met nog een paar vrijwilligers erbij hebben we een werkgroep “Beleidsplan 2013-2016” en kan er begonnen worden. Dus meld je aan bij mij of bij één van de andere leden van het bestuur als je hieraan wil meewerken. De volgende Algemene Leden Vergadering is op donderdag 18 oktober. Het zou mooi zijn als we dan een concept Beleidsplan op de agenda kunnen zetten.

Het geld
Het was behoorlijk schrikken toen afgelopen donderdag aan het einde van onze maandelijkse bestuursvergadering onze penningmeester Evert Jonkers meedeelde, dat hij er per 1 januari 2013 mee ophoudt. Hij kan het penningmeesterschap niet meer combineren met zijn drukke baan. We moeten dus weer opzoek naar een opvolger.
Het ging net zo lekker met Evert. We zijn druk bezig om onder zijn leiding de jaarlijkse cirkelgang van begroting, jaarrekening en financiële tussenrapportage in onze vingers te krijgen. Ook is Evert druk bezig de personeelscontracten op orde te krijgen en wanbetalers achter hun vodden te zitten. met Evert hebben we afgesproken, dat hij nog wel de Begroting 2013 en de Jaarrekening 2012 verzorgt.
Ter voorbereiding van de begroting 2013 heeft hij donderdag een financiële tussenrapportage over de eerste helft van 2012 laten opgesteld. Hieruit blijkt o.a. dat de kantine beter draait dan vorig jaar. Dit wordt natuurlijk voor een belangrijk deel veroorzaakt door het wegvallen van de loonkosten van Rinaldo, maar ook de bar levert aanzienlijk meer op. Ongetwijfeld heeft dit te maken met de inzet van vrijwilligers achter de bar. Dit levert een betere betalingsdiscipline, meer gezelligheid en een verbreding van het assortiment. Een pluim op de hoed van de Kantinebeheercommissie! En nu volhouden!
Een stuk somberder is de tussenrapportage over de kosten van onze huisvesting. Deze kosten dreigen behoorlijk uit de hand te lopen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de dreigende huurverhoging voor het gebouw, maar ook de nieuwe vloerbedekking in het krachthonk en de vm materiaalruimte was duurder dan begroot. Alle reden dus voor de Huisvestingscommissie om weer eens bij elkaar te komen.

90-jarig bestaan AV’23
Vier jaar geleden bestond onze club 85 jaar. Om dit te vieren is toen op de verjaardag (25 augustus) de Meermarathon georganiseerd, een feestelijk sportgebeuren met veel gelegenheid voor verbroedering, gezelligheid en improvisatie. Helemaal passend bij het karakter van onze club. Vervolgens is de Meermarathon een jaarlijks terugkerend evenement geworden. Jammer dat het dit jaar niet door kan gaan. Onder andere vanwege het overhoop liggen van het terrein langs de A10, waar een nieuwe ontsluitingsweg voor het SciencePark wordt aangelegd. Mijn voorstel is om de Meermarathon volgend jaar, als deze werken zijn afgerond en wij ons 18e lustrum vieren, weer te organiseren. Maar dan in een super-vorm, waarbij ook de jeugd en de technische atleten volop mee kunnen doen. Wie en hoe we dit moeten organiseren? Geen idee! Maar mensen met voorstellen en tijd worden hierbij opgeroepen zich bij mij te melden en plaats te nemen in de lustrumcommissie. Natuurlijk hoop ik dat we gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van het groepje leden en oud-leden die tot nu toe zo succesvol de Meermarathon hebben georganiseerd.