Uit de bestuurskamer, 21 februari 2013

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Algemene Ledenvergadering
Donderdag 14 maart is de volgende ALV. De belangrijkste agendapunten zijn: het financieel jaarverslag 2012, de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 en de benoeming van nieuwe bestuursleden. Alvast een voorproefje: Uit het financieel jaarverslag zal ook deze keer weer blijken, dat het voor AV’23


tobben blijft als het over het geld gaat. We hebben nog steeds een zwakke financiële positie en die wordt alleen maar slechter nu het Stadsdeel-Oost (onze huisbaas) serieus van plan is de huur voor ons clubhuis in vijf jaar tijd met 50% te verhogen. Bovendien worden we verantwoordelijk voor het onderhoud van alles wat zich binnen in het gebouw bevindt, inclusief het onderhoud van de installaties, zoals verwarming, warmwatervoorziening, elektra en traplift. Ook gaan we betalen voor gas en elektra. Daar staan weinig nieuwe inkomsten tegenover. Een verhoging van de contributie lijkt dus voor de toekomst onvermijdelijk. Een alternatief zou kunnen zijn, dat ons ledenaantal aanzienlijk en structureel toeneemt door nieuwe verenigingsactiviteiten te ontwikkelen. Hierbij zou je kunnen denken aan het verbreden van het aanbod aan looptrainingen met bijvoorbeeld Nordic Walking, wandelen en speciale loopgroepen voor jongeren. Andere atletiekverenigingen hebben vaak heel grote recreatieve hardloopgroepen en ook grote wandelgroepen. Dit zorgt bij die verenigingen voor een uiterst gezonde financiële basis. Iets waar wij alleen maar van kunnen dromen.

 

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016
Veel leden van onze vereniging hebben een bijdrage geleverd aan het opstellen van een nieuw meerjarenplan. Ze deden dat vooral door deelname aan de bijeenkomst “Praat mee over de toekomst van AV’23” op 14 december 2012 en door het invullen van de enquête.
Daarnaast zijn er thematische bijdragen geschreven door verschillende trainers, atleten en bestuurders. Tibbe Bakker, onze adviseur van Sportservice Amsterdam, verzorgt de eindredactie. Alles bij elkaar is er binnen een redelijk korte tijd een behoorlijke prestatie geleverd. Als op 14 maart het meerjarenplan kan worden vastgesteld beschikken we over een degelijke basis om het verenigingsbeleid de komende vier jaar vorm te geven. Dit zal vooral merkbaar worden in de organisatie van het vrijwilligerswerk, de opzet van een Technische Commissie, het onderhoud van onze accommodatie en het werven van nieuwe leden. Op de speciale ledenbijeenkomst op 14 december werd ook voorgesteld om een “klankbordgroep Meerjarenplan” op te richten. Een aantal mensen hebben zich al aangemeld voor deze groep, maar er zijn nog wat deelnemers nodig. Dus meldt u aan! In april is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep.

Technische Commissie i.o.
Al eerder heb ik op deze plaats mijn verbazing uitgesproken over het ontbreken van een Technische Commissie binnen onze vereniging. Oudgedienden hebben me verteld, dat in een grijs verleden er wel degelijk een TC binnen AV’23 bestond. Waarom die nu niet meer bestaat of althans niet meer actief is, is me nog steeds niet duidelijk. Wel duidelijk is, dat we zo’n commissie hard nodig hebben voor het bewaken van onze kernactiviteiten: het verzorgen van de beste trainingen voor onze atleten en lopers, het selecteren van atleten voor toptrainingen en topteams en het organiseren van competitiewedstrijden. Hoe die commissie samengesteld gaat worden en wat de taken worden van de commissie staat nog niet vast. We kunnen dit als bestuur niet zelf allemaal bedenken. Daarvoor ontbreekt ons de kennis en ervaring. Vandaar dat we een beroep doen op actieve en ervaren leden van AV’23 om mee te denken over de samenstelling en taken van de nieuwe TC.

Van vrijwilligerswerk naar verenigingswerk
Tijdens mijn praatje op de laatste nieuwjaarsreceptie heb ik het al even genoemd: het bestuur is vast besloten om dit jaar een systeem te ontwikkelen, waarbij het mogelijk wordt van ieder lid van AV’23 te verlangen, dat hij/zij zich als vrijwilliger inzet voor de vereniging. Voor jeugdleden wordt een beroep gedaan op tenminste één van de ouders.
Nu is het al zo dat bijna honderd leden en ouders zich al stevig inzetten voor de vereniging, maar we hebben bijna 600 leden. Vooral bij het organiseren van de kantinediensten, hardloopevenementen, wedstrijden en het onderhoud van ons clubhuis kost het ons telkens erg veel moeite om voldoende vrijwilligers te vinden. Telkens komt het op dezelfde mensen neer. Dat is niet fair en daar gaan we iets aan doen.
Binnenkort meer nieuws!