Uit de bestuurskamer, 23 december 2012

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Feest van het licht
De looptraining zat er bijna op toen er grote knal klonk, gevolgd door een steekvlam en het uitvallen van de baanverlichting. De centrale schakelkast voor de baanverlichting had het begeven en stond nog wat na te roken. Een donkere baan met alleen Sander in zijn werpkooi, die stoïcijns doorging met het slingeren van zijn kogel. Nu waren de donkere dagen voor kerstmis pas echt begonnen.
De jeugd zal er weinig last van hebben, die zijn tot 6 januari met kerstvakantie. Maar vooral de senioren en junioren uit de groepen van Els en René zijn voor hun trainingen erg afhankelijk van een goed verlichte baan. De mannen van de buitendienst van het stadsdeel zijn direct in actie gekomen. Aan hen zal het niet liggen. Deze feestdagen zijn gezellig en gegund aan iedereen, maar het betekent wel dat de monteurs van het energiebedrijf en het elektrotechnisch installatiebedrijf niet direct beschikbaar zijn. Bovendien willen we van de gelegenheid gebruik maken om de kast naar een plek in ons clubhuis te verplaatsen. Dit maakt de kast minder gevoelig voor vocht, vuil en vandalisme.

Mini-symposion
“Drinkgelag met tafelgesprekken en gezellige omgang”, volgens Van Dale. Maar op vrijdag 14 december werd er niet veel gedronken, wel veel gepraat en er was zeker sprake van een gezellige omgang. Voor de mensen die er niet bij waren: we hebben het die avond gehad over de inrichting van het verenigingsbeleid in de komende vier jaren (2013- 2016). Begin maart 2013 willen we dat meerjarenbeleidsplan laten vaststellen door de Algemene Ledenvergadering. Niet niks dus, want op basis van dit meerjarenplan wordt jaarlijks een jaarplan met prioriteiten en een bijpassende begroting opgesteld.Tibbe Bakker van Sportservice Amsterdam had de avond perfect voorbereid. Hij nam ook de leiding van die avond op zich en deed dat voortreffelijk. Er waren ongeveer 25 deelnemers, waaronder ook nogal wat ouders van jeugdleden. Binnen twee uur werd verslag gedaan van de enquête en ander onderzoek, meningen gepeild en opgeschreven, speerpunten geformuleerd en afspraken gemaakt voor de follow-up. Een knappe prestatie van Tibbe. Afgelopen donderdag zijn de resultaten in het bestuur besproken en samengevat in een vijftal actiepunten. Dit zijn:

  1. Het geleidelijk invoeren van ”verplicht” vrijwilligerswerk voor alle leden (of ouders van jeugdleden)
  2. Een betere introductie en begeleiding van nieuwe leden (en trainers)
  3. Een aantrekkelijke kantine, schone kleedkamers en een goedgekeurde baan
  4. Het opzetten van een goed functionerende Technische Commissie, verantwoordelijk voor alles wat met trainingen en wedstrijden te maken heeft
  5. Verbreden van het aanbod aan trainingen, clinics en loopgroepen, voor jong en oud, van beginners tot toppers

De komende weken gaat het bestuur deze punten stuk voor stuk uitwerken. Begin februari hebben we weer contact met Tibbe Bakker om het beleidsplan af te maken.

De koning is dood, leve de koning
Het afgelopen jaar heb ik op deze plaats regelmatig bericht over het zogenaamde Synergie-project, een poging van alle Amsterdamse atletiekverenigingen om samen met de Atletiekunie en de gemeente Amsterdam te komen tot een betere en intensievere samenwerking. Het project was een initiatief van de Stichting Amsterdam Atletiek (SAA).
Vanaf de start in oktober 2011 hebben een flink aantal vrijwilligers uit onze vereniging heel veel uren besteed aan het bijwonen van projectgroep-vergaderingen, het schrijven van bijdragen, het lezen van stukken en het invullen van vragenlijsten. Na een jaar ploeteren is dit project als een nachtkaars uitgegaan. De gemeente wilde er geen geld meer insteken. De vrijwilligers van de verenigingen waren inmiddels doodmoe en teleurgesteld in het gebrek aan voortgang en Phanos weigerde verder mee te doen, zolang de gemeente geen stevige toezeggingen kon doen over hun accommodatie tijdens en na de EK. Begin juni 2012 was het afgelopen met het Synergieproject.
Woensdag 23 januari 2013 start een nieuw project onder de pakkende titel ”Op uw plaatsen”. Dit wordt georganiseerd door Sportservice Amsterdam (DMO), wederom op initiatief van de Stichting Amsterdam Atletiek. Het doel is te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de Amsterdamse atletiekverenigingen om in te spelen en te profiteren van de komst van het EK-atletiek in 2016. Ogenschijnlijk lijkt dit sterk op het Synergieproject, maar er is een wezenlijk verschil: Het Synergieproject moest het doen zonder enige financiële ondersteuning. Het project Op uw plaatsen” kan meeliften met de middelen die beschikbaar komen voor de voorbereiding van het EK. Opnieuw wordt echter een zwaar beroep gedaan op de tijd, inzet en enthousiasme van vrijwilligers uit de verenigingen. We gaan voorzichtig beginnen en op 23 januari, tijdens een eerste bijeenkomst in Sporthallen Zuid, eerst eens de kat uit de boom kijken. Voor meer informatie over dit project kun je terecht bij Jaap Sulkers of bij mij.

Rest mij nog jullie allemaal prettige feestdagen toe te wensen en ik hoop jullie begin volgend jaar 6 januari om 16.00 uur op onze nieuwjaarsreceptie weer te zien.

Hans Hofstede